UTRINK
 
RAZISKOVANJE


Znanstveno in tudi strokovno raziskovanje v psihologiji, psihoterapiji in drugih sorodnih znanostih temelji na informacijah, ki so pridobljene neposredno od ljudi, vključenih v določeno raziskavo. Podatke lahko zbiramo neposredno od udeležencev raziskave ali pa posredno od ljudi, ki udeležence dobro poznajo. V spodaj omenjenih raziskavah so bili podatki največkrat pridobljeni s pomočjo spraševanja (intervjuji, vprašalniki, ankete, druge psihološke metode in tehnike), opazovanja (neposredno opazovanje, opazovanje z udeležbo strokovnjaka) ter s pomočjo metaanaliz (študije na podlagi že pridobljenih objavljenih informacij).

Pri raziskovanju so upoštevana določila etičnega kodeksa psihologov.

Na tej strani si lahko ogledate nekatera zbrana dela, znanstvene in strokovne članke, knjige, prispevke na konferencah, kongresih in v medijih. Prispevki so zaradi boljše preglednosti razdeljeni v tematska področja.


 
KNJIGA: Kako najti moč za samopomoč? Odgovori na vprašanja ljudem v stiski

Knjiga

Povzetek knjige
Naročilnica


Prispevki medijev:
Gorenjski glas
Oddaja Dobro jutro
Delo


 VZGOJA IN DINAMIKA DRUŽINE:


JURIČ ŠENK, Sabina. Ali matere vzgajajo drugače kot očetje? V: GANC, Damijan (ur.). Kvaliteta (so)bivanja: zbornik povzetkov in člankov, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2015, str. 29.

JURIČ ŠENK, Sabina, HROVAT, Lucija. Pretirana zaščita otrok kot odraz ranljivosti staršev. V: GANC, Damijan (ur.). Kvaliteta (so)bivanja: zbornik povzetkov in člankov, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2015, str. 30.

JURIČ ŠENK, Sabina. Vloga vzgojnega stila v otroštvu pri medosebnih odnosih v odraslosti. V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa: zbornik povzetkov in člankov, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2014, str. 15.

JURIČ ŠENK, Sabina. Medgeneracijski prenos elementov starševstva, religioznost staršev in odrasla navezanost otrok : doktorska disertacija. Ljubljana, 2013, str. 460.

JURIČ ŠENK, Sabina. Kakšen vzgojni slog imate? Mama, jul./avg. 2013, 17, št. 183, str. 66-68.

JURIČ ŠENK, Sabina. Izraženost vzgojnih stilov in njihov prenos med generacijami V: GANC, Damijan (ur.). Izzivi odraščanja: zbornik povzetkov, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2013, str 14.

JURIČ ŠENK, Sabina. Pomembne kategorije starševstva za odrasle brez otrok ter za odrasle z otroki in vnuki. Psihološka obzorja, 2011, 20, št. 2, str. 37-60.

JURIČ ŠENK, Sabina. Otrokovo zaupanje staršu kot rezultat njegovega občutka varnosti v medosebnem odnosu s staršem. V: GANC, Damijan (ur.), CVETEK, Robert (ur.). Inovativna družinska terapija, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2011, str. 20.

JURIČ ŠENK, Sabina. Pomembne vzgojne komponente za udeležence treh generacij. V: VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, MUSIL, Bojan (ur.), VIZJAK PAVŠIČ, Mojca (ur.). Povzetki prispevkov. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010, str. 90.

JURIČ ŠENK, Sabina, DIMEC, Jerneja. Starševsko iskanje stika in soustvarjanje odnosa z otrokom oz. mladostnikom. V: CVETEK, Robert (ur.). Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju: zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2010, str. 11.

JURIČ ŠENK, Sabina (intervjuvanec). Prepiri med otroki: oddaja Strokovnjak svetuje: Radio Celje, 2009.


ŠOLANJE OTROK IN VLOGA DRUŽINE:

JURIČ ŠENK, Sabina. Šolarji naj se med počitnicami izognejo vsemu, kar diši po šolskem delu. Dnevnik, 2017, št. 130, str. 9.

JURIČ ŠENK, Sabina. Učenčeva motivacija za šolsko delo in vloga strokovnih delavcev v šoli. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj: zbornik povzetkov in člankov, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2017, str. 23.

JURIČ ŠENK, Sabina. Starševska prizadevanja za otrokovo naklonjenost in stiske otrok. V: VII. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Kranjska Gora, Norbert Jaušovec (ur.), Povzetki prispevkov. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2016, str. 120.

JURIČ ŠENK, Sabina. Nasilje med vrstniki. Bodi zdrava, 2016, 2, št. 2, str. 60-61.

JURIČ ŠENK, Sabina, HROVAT, Lucija. Celostno opolnomočenje družine prek šolskega sistema in terapevtske obravnave. V: HORVAT, Tadeja (ur.), CELEC, Robert (ur.), JAKOB, Sabina (ur.). III. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan. Rakičan: RIS Dvorec, 2015, str. 27-35.

JURIČ ŠENK, Sabina. Včasih ne zmoremo sami. V: DETIČ, Nataša (ur.), RIGLER ŠILC, Katarina. Čudo na razrednih urah: priročnik za učitelje za izvajanje ur oddelčne skupnosti v osnovni šoli. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2015, str. 74-76.

JURIČ ŠENK, Sabina. Preživetje v svoji votlini. V: DETIČ, Nataša (ur.), RIGLER ŠILC, Katarina. Čudo na razrednih urah: priročnik za učitelje za izvajanje ur oddelčne skupnosti v osnovni šoli. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2015, str. 77-80.

JURIČ ŠENK, Sabina. Vzgoja otrok in vloga šole. Didakta, 2014, 24, št. 175, str. 14-22.

JURIČ ŠENK, Sabina. Učna klima ter njena povezanost s samopodobo dijakov Gimnazije Kranj. Socialna pedagogika, 2011, 15, št. 1, str. 55-77.

JURIČ ŠENK, Sabina (intervjuvanec), LOVŠIN, Miha (intervjuvanec), KARDELJ CVETKO, Eva (intervjuvanec), TACOL, Alenka (intervjuvanec), ROZMAN, Franci (intervjuvanec). Kam po znanje? Dnevnik, 2011, št. 221, str. 5-7.

JURIČ ŠENK, Sabina. Vzgojni stil kot dejavnik poklicnega odločanja : diplomsko delo. Ljubljana: 2006, str. 144.


PARTNERSTVO:

JURIČ ŠENK, Sabina. Difference in relationship satisfaction and adult attachment in married and cohabitating couples. Anthropos, 2011, 43, št. 1/2, str. 51-69.

JURIČ ŠENK, Sabina. Povezanost partnerske navezanosti staršev z njihovimi vzgojnimi stili. Psihološka obzorja, 2009, 18, št. 1, str. 63-87.


SOOČANJE S STISKO IN POMEN TERAPIJE:

JURIČ ŠENK, Sabina. Sprememba doživljanja sebe in drugega kot posledica zavedanja notranje moči v procesu svetovanja otrokom in odraslim. V: HORVAT, Tadeja (ur.), CELEC, Robert (ur.), JAKOB, Sabina (ur.). IV. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan. Rakičan: RIS Dvorec, 2016, str. 268-277.

JURIČ ŠENK, Sabina. Ko nemoč nima več te moči. V: GANC, Damijan (ur.). Medosebni odnosi in spremembe v terapiji: zbornik prispevkov in člankov, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2016, str. 26.

JURIČ ŠENK, Sabina, DIMEC, Jerneja. Skupina za ženske žrtve nasilja in relacijski družinski model psihoterapije. V: LOJK, Bosiljka (ur.). Vzgoja v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov: predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Vzgoja v očeh psihoterapevta, Kranj: Inštitut za realitetno terapijo, 2014, str. 289-302.

JURIČ ŠENK, Sabina, DIMEC, Jerneja. Od svetovanja k terapiji pri obravnavi stisk odraščanja. V: GANC, Damijan (ur.). Izzivi odraščanja : zbornik povzetkov, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2013, str. 23.

JURIČ ŠENK, Sabina, DIMEC, Jerneja. Premagovanje težav z alkoholom in vloga družine. V: SIMONIČ, Barbara (ur.). Vloga družine v zasvojenosti in terapevtska praksa: zbornik povzetkov in člankov. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2012, str. 13.


MLADOSTNIŠTVO IN SORODNE TEME:

JURIČ ŠENK, Sabina (intervjuvanec). Dr. Sabina Jurič: "Da bi se počutili uspešne, nam ni treba vedno zmagovati!" . Ognjišče, jan. 2014, št. 1, str. 112-113.

JURIČ ŠENK, Sabina (intervjuvanec), KALIŠNIK ŠAVLI, Metka (intervjuvanec). Lepotni ideali mladih : Radio Slovenija: Val 202, Ljubljana, 2010.

JURIČ ŠENK, Sabina. Smisel življenja birmancev, njihov odnos do staršev ter strah pred samomorom. Anthropos, 2009, 41, št. 3/4, str. 55-77.
Cobiss - moja zbrana bibliografija